Soláthraíonn an Beartas Príobháideachta Sonraí seo faisnéis mhionsonraithe duit faoi na pointí seo a leanas:

 • Cé muid agus conas is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn;
 • Cé na catagóirí sonraí pearsanta a phróiseálaimid, na foinsí óna bhfaighimid sonraí, na cuspóirí atá againn maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus an bunús dlí ar a ndéanaimid amhlaidh;
 • Na faighteoirí a gcuirimid sonraí pearsanta chucu;
 • Cá fhad a stórálaimid sonraí pearsanta;
 • Na cearta atá agat maidir le próiseáil do shonraí pearsanta.

1.RIALUITHEOIR SONRAÍ AGUS SONRAÍ TEAGMHÁLA

Cé muid agus conas is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn

QINGDAO ALASTIN TÁIRGÍ ALLAmuigh CO, TEOis máthairchuideachta anALASTIN AMACH.Is é do phointe teagmhála an chuideachta ábhartha i ngach cás.Cliceáilanseole haghaidh liosta dár gcuideachtaí go léir.

Alastin mara I Clós 9, Bóthar Nanliu, Sráid Liuting, Chengyang Dúiche, Qingdao, Shandong Cúige, an tSín

T+86 15806581717

T+86 0532-83875707

andyzhang@alastin-marine.com

2. CATAGÓIRÍ AGUS CUSPÓIR SONRAÍ

Cé na catagóirí sonraí a phróiseálaimid agus cad chuige

 

2.1 Bunús dlí

Cruthaíodh Rialachán Ginearálta an AE um Chosaint Sonraí chun ceart dlíthiúil a thabhairt do chosaint do shonraí pearsanta.Déanaimid do shonraí a phróiseáil go heisiach ar bhonn na bhforálacha reachtúla.

 

2.2 Na sonraí a phróiseáilimid agus na foinsí óna bhfaighimid iad

Próiseálaimid sonraí pearsanta a nochtar dúinn maidir lenár ngníomhaíochtaí gnó ag fostaithe, iarratasóirí poist, custaiméirí, úinéirí ár dtáirgí, dáileoirí, soláthraithe, custaiméirí ionchasacha a bhfuil leas acu inár dtáirgí agus sonraí ár gcuideachta, chomh maith le comhpháirtithe gnó eile;is iad na sonraí sin ná seoladh agus sonraí teagmhála (lena n-áirítear uimhreacha gutháin agus seoltaí ríomhphoist) agus sonraí a bhaineann leis an bpost (m.sh. an speisialtóireacht ina n-oibríonn tú): ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin, uimhir facs, teideal poist agus ionad oibre.Ní phróiseáilimid catagóirí sonraí íogaire (“speisialta”), cé is moite de shonraí fostaithe saALASTIN AMACHagus iarratasóirí poist.

 

2.3 Ár gcuspóirí maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil

Próiseálaimid sonraí pearsanta chun na críocha seo a leanas:

 • Caidreamh gnó lenár gcustaiméirí agus soláthraithe
 • Clárú ár dtáirgí
 • Chun faisnéis a sheoladh chuig ár scairshealbhóirí
 • Chun faisnéis a sheoladh chuig custaiméirí ionchasacha a bhfuil suim acu saALASTIN AMACH
 • Chun freastal ar riachtanais oifigiúla agus dlíthiúla
 • Chun gníomhaíochtaí díolacháin a reáchtáil dár siopa ar líne
 • Chun eolas a fháil trínár bhfoirmeacha teagmhála
 • Chun críocha AD
 • Chun iarratasóirí poist a roghnú

3. FAIGHTEOIRÍ CUMARSÁIDE LEICTREONACH

Faighteoirí a gcuirimid sonraí pearsanta chucu

Nuair a bhíonn sonraí faighte againn chun críche próiseála, ní sheolaimid na sonraí sin chuig tríú páirtithe riamh gan toiliú sainráite an ábhair sonraí a fháil nó gan aistriú sonraí den sórt sin a fhógairt go sainráite.

 

3.1 Aistriú sonraí chuig próiseálaithe seachtracha

Ní sheolaimid sonraí chuig próiseálaithe seachtracha ach amháin má tá comhaontú tugtha i gcrích againn leo a chomhlíonann na ceanglais dlí maidir le conarthaí le próiseálaithe.Ní sheolaimid sonraí pearsanta chuig próiseálaithe lasmuigh den Aontas Eorpach ach amháin má tá ráthaíocht ann go bhfuil a leibhéal cosanta sonraí oiriúnach.

 

4. TRÉIMHSE COINNEÁLA

Cá fhad a stórálaimid sonraí pearsanta

Scriosaimid sonraí pearsanta mar a éilíonn an bunús dlí ar a ndéanaimid próiseáil sonraí.Má stórálaimid do shonraí ar bhonn do thoilithe, scriosaimid iad tar éis na dtréimhsí coinneála a cuireadh in iúl duit nó mar a iarrann tú.

5. CEARTA ÁBHAR SONRAÍ

Na cearta a bhfuil tú i dteideal a fháil

Mar ábhar sonraí a ndéanann próiseáil sonraí difear dó, tá tú i dteideal na gceart seo a leanas faoin dlí um chosaint sonraí:

 • Ceart chun faisnéise:Ar iarratas, cuirfimid faisnéis saor in aisce ar fáil duit maidir le méid, bunús agus faighteoir(í) na sonraí stóráilte agus an cuspóir stórála.Scrollaigh síos le do thoil chun an fhoirm iarratais ar fhaisnéis a fháil.Má bhíonn iarratais ar fhaisnéis rómhinic (.i. níos mó ná dhá uair sa bhliain), coimeádaimid an ceart chun táille aisíocaíochta speansais a ghearradh.
 • Ceart chun ceartúcháin:Má stóráiltear faisnéis mhícheart in ainneoin ár n-iarrachtaí sonraí atá cruinn agus cothrom le dáta a choinneáil, ceartóimid é arna iarraidh sin duit.
 • Scriosadh:Faoi choinníollacha áirithe tá tú i dteideal scriosadh, mar shampla má chuir tú agóid i láthair nó má bailíodh sonraí go neamhdhleathach.Má tá forais le scriosadh (.i. mura bhfuil aon dualgais reachtúla nó leasanna sáraitheacha i gcoinne scriosta), cuirfimid isteach ar an scriosadh iarrtha gan mhoill mhíchuí.
 • Srian:Má tá cúiseanna a bhfuil údar maith leo le scriosadh, féadfaidh tú na cúiseanna sin a úsáid freisin chun srian a iarraidh ar phróiseáil sonraí ina ionad;i gcás den sórt sin ní mór leanúint de na sonraí ábhartha a stóráil (eg chun fianaise a chaomhnú), ach ní mór iad a úsáid ar aon bhealach eile.
 • Agóid/cúlghairm:Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne próiseála sonraí a dhéanann muid má tá leas dlisteanach agat, agus má dhéantar próiseáil sonraí chun críocha margaíochta dírí.Is absalóideach é do cheart chun agóide.Is féidir aon toiliú atá tugtha agat a chúlghairm i scríbhinn ag am ar bith agus saor in aisce.
 • Inaistritheacht sonraí:Más rud é, tar éis duit do shonraí a thabhairt dúinn, gur mian leat iad a tharchur chuig rialtóir sonraí eile, seolfaimid chugat iad i bhformáid leictreonach iniompartha.
 • An ceart chun gearán a dhéanamh leis an údarás um chosaint sonraí:Tabhair faoi deara freisin go bhfuil sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an údarás um chosaint sonraí: Tá tú i dteideal gearán a dhéanamh le húdarás maoirseachta, go háirithe i mballstát d’áit chónaithe, d’ionad oibre nó áit a bhfuil amhras faoi shárú ann, má chreideann tú gur sháraigh próiseáil do shonraí pearsanta an GDPR.Mar sin féin, tá fáilte romhat freisin teagmháil a dhéanamh linn go díreach ag am ar bith.

6. FOIRM TEAGMHÁLA

Seoltar do shonraí, lena n-áirítear sonraí pearsanta a chuirtear in iúl trínár bhfoirmeacha teagmhála, chugainn tríd ár bhfreastalaí poist féin chun críche do chuid fiosrúchán a fhreagairt agus ansin déanann muid iad a phróiseáil agus a stóráil.Ní úsáidtear do shonraí ach chun na críche atá sonraithe ar an bhfoirm agus scriostar iad tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis críochnú na próiseála.

 

7.NÓTA MAIDIR LE SLÁNDÁLA

Déanaimid ár ndícheall gach beart teicniúil agus eagraíochtúil is féidir a ghlacadh chun do shonraí pearsanta a stóráil ar bhealach nach féidir le tríú páirtithe rochtain a fháil orthu.Agus tú ag déanamh cumarsáide trí ríomhphost, ní féidir slándáil sonraí iomlán a chinntiú, agus mar sin molaimid duit faisnéis rúnda a sheoladh tríd an bpost dromchla.

 

8.ATHRUITHE AR AN BEARTAS PRÍOBHÁIDEACHAIS SONRAÍ SEO

Féadfaimid an Beartas Príobháideachta Sonraí seo a athbhreithniú ó am go chéile, más cuí.Bíonn úsáid do shonraí faoi réir an leagain ábhartha cothrom le dáta i gcónaí, ar féidir glaoch air agwww.alastinmarine.com/privacy-polasaí.Cuirfimid athruithe ar an mBeartas Príobháideachta Sonraí seo in iúl tríwww.alastinmarine.com/privacy-polasaínó, má tá caidreamh gnó againn leat, trí ríomhphost chuig seoladh ríomhphoist a bhaineann le do chuntas.

Beidh áthas orainn cabhrú leat má tá aon cheist agat ar an mBeartas Príobháideachta Sonraí seo nó ar aon cheann de na pointí a ardaíodh thuas.Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn i scríbhinn ag am ar bith, ag baint úsáide as an seoladh ríomhphoist dromchla seo a leanas:andyzhang, I Clós 9, Bóthar Nanliu, Sráid Liuting, Chengyang Dúiche, Qingdao, Shandong Cúige, an tSín, nó seoladh ríomhphoist:andyzhang@alastin-marine.com.Is féidir leat d’iarratas a chur isteach ó bhéal freisin chuig ár Roinn Cosanta Sonraí ag an seoladh thuasluaite.Déanfaimid ár ndícheall freastal ar d’iarratas gan aon mhoill mhíchuí.